V košíku je za 0,-Kč

Jáchymovské tábory - PEKLO, ve kterém MRZLO


AKČNÍ CENA
Kód:0017
Výrobce: NZB
Běžná cena : 690,-
Naše cena:

  » Zobrazit košík

  » Detaily, recenze a videoupoutávky


obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

Mimořádně rozsáhlá kniha, která se pokouší zacelit dosavadní absenci komplexní historické práce na téma trestanecké uranové tábory na Jáchymovsku. Publikace obsahuje čtivý text a více než 400 obrazových příloh, často zcela neznámých. Autoři čerpali z celé řady doposud neznámých archivních i narativních pramenů.

Uranové tábory na Jáchymovsku, Hornoslavkovsku a Příbramsku fungovaly mezi roky 1949 až 1961. Zdejší vězňové byli nuceni jako novodobí otroci těžit uranovou rudu pro Sovětský svaz. Jedinci, kteří odpírali těžit uran, byli podrobováni exemplárním sadistickým trestům. Publikace je určena odborníkům i laikům, kteří chtějí událostem rozumět do hloubky a v souvislostech.

»Uranový gulag«, »Jáchymovské peklo«, »Mauthausenské schody«, »jáchymovský Himmler«, »usmívající se ďábel Albín Dvořák« – Taková často bývá terminologie populárních, někdy ale i odborně laděných textů, které popisují uranové doly na Jáchymovsku a represivní vězeňský systém zdejších trestaneckých táborů. Jaká ale byla skutečnost, a co je pouhou legendou. Obsáhlá publikace se snaží s pomocí hloubkových rešerší i rozsáhlého terénního pátrání syntetizovat dosavadní poznatky a současně vynést na světlo i věci doposud neznámé. »Koncentrační tábory« při národním podniku Jáchymovské doly tak na stránkách knihy znovu ožívají v mnoha doposud pozapomenutých nebo zcela zapomenutých detailech. Kniha odhaluje represivní zločinnost, která rozhodně není vázána jen na jeden určitý totalitní systém.

Ve vzpomínkách politických vězňů se například opakovaně objevují příběhy o drakonických trestech, jimiž zdejší odpírače uranové těžby trýznil velitel tábora František Paleček, legendami označovaný jako Albín Dvořák. Vězňové, kteří odmítali fárat uran, museli na jeho příkaz několik hodin či dokonce dní nehnutě stát na mrazu v chabém vězeňském oblečení. Autoři publikace se na základě dostupných archiválií snažili ověřit pravdivost jednotlivých vyprávění. Vedle toho se však jejich práce zabývá i celou řadou dalších, doposud opomíjených dobových souvislostí.

Zdeněk Bauer a kol.: Trestanecké tábory na Jáchymovsku
Svazek je skutečně objemný. Při běžném zacházení ale vazba spolehlivě drží. Před zvolením vhodného lepidla jsme maketu knihy dokonce podrobili crash testu.


Řekli a napsali o knize

Dějiny a současnost

„Zájemcům o bližší seznámení s fungováním jáchymovských pracovních táborů bych doporučil téměř tisícistránkovou práci Zdeňka Bauera a kol. Jáchymovské tábory – peklo, ve kterém mrzlo.“ – historik Vít Smetana, časopis Dějiny a současnost, 2021, č. 7

„Musím říct, že vznikla celá řada prací různého typu o uranových lágrech v Československu – většinu jsou to pamětnické texty nebo různé vzpomínky, případně práce historiků, – ale podle mě nejlepší práci napsal Zdeněk Bauer. Její hlavní titul je Jáchymovské tábory a podtitul je velmi příznačný: Peklo, ve kterém mrzlo.“ – historik Petr Blažek, Ústav pro studium totalitních režimů, na vernisáži vzdělávací výstavy Evropský GULAG, dne 7. června 2023

„Publikace Jáchymovské tábory – Peklo, ve kterém mrzlo, přináší velmi kvalitní ucelený pohled na problematiku těžby uranu a s ní spojený vznik vězeňských táborů. Díky novým poznatkům se dostala do popředí kvalitních a na dlouhou dobu nepřekonatelných historických děl.“ – historik Jiří Myroniuk, Muzeum města Ústí nad Labem

„Blahopřeji vám k vydání knihy ‚Jáchymovské tábory‘. Doporučím ji našim studujícím zaměstnancům i studentům mimo resort, kterým poskytuji konzultace. Vaši knihu považuji za faktograficky obsažné, přehledné a ucelené dílo k problematice trestaneckých pracovních táborů na Jáchymovsku.“ – Aleš Kýr, vedoucí Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR

Vojenská história

„Nezvyčajne rozsiahla monografia autorského kolektívu predstavuje doteraz najkomplexnejšie spracovanú problematiku uránových táborov v západnom pohraničí povojnového Československa […]. Autori vychádzali z doteraz publikovaných prác ponovembrových bádateľov, známych archívnych prameňov, ale i množstva doposiaľ nevyužívaných archívnych a memoárových zdrojov, vďaka čomu v práci upresňujú, preformulovávajú, aj demýtizujú mnohé doterajšie závery a prinášajú veľa nových poznatkov a doposiaľ opomínaných súvislostí. […] Niekoľkoročná práca tak vyústila do objektívnej analýzy danej problematiky, ktorá je podaná bez ideologického zaťaženia, s vedeckým nadhľadom, po kritickom zhodnotení jednotlivých naračných prameňov a využití doteraz opomínaných archívnych materiálov. Predmetná represívna nezákonnosť, klamlivá propaganda, spoločenská šikana, neľudské metódy ovládania a podobne nie sú v publikácii usúvzťažňované len konkrétnym totalitným systémom a jeho ideológiou, ale predovšetkým negatívnou ľudskou symptomatikou, od prejavov ľahostajnosti až po formy ďaleko prekračujúce hranice ľudskosti, známe z historicky rôzne vzdialených období a prostredí, a s autorskou ambíciou nadčasového poučenia i varovania pre súčasnosť aj budúcnosť.“ – Božena Šeďová, periodikum Vojenská história, 2021, č. 2, recenzovaný Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo

„Je to velice důležitá publikace. Pečlivě mapuje krutou každodennost života v uranových táborech a specifika jednotlivých lokalit. Nezapomíná přitom ani na výrobu a pašování samizdatové literatury ani na rozmanité táborové subkultury.“ – Jiří Gruntorád, Libri prohibiti

Tato kniha „je první kompletní historií trestaneckých táborů na Jáchymovsku od jejich vzniku v roce 1946 až po jejich zahlazení v roce 1961. Chce být uceleným přehledem o účelu a provozu těchto táborů a předem upozorňuje, že dokonalá být nemůže. Na tomto základě vzniklo nejen vědecké, ale i úctyhodné morální dílo, které je svým způsobem i satisfakcí vězňům z trestaneckých táborů a pro mnoha z nich jejich literárním pomníkem. S akribií historické vědy autoři zpracovali tisíce a tisíce svědectví…“ – Emanuel Pluhař, emeritní pracovník Nadace Friedricha Eberta

„Vypátrali jste opravdu velké množství neznámých souvislostí. Je chvályhodné, že takové rozsáhlé a pečlivé publikační projekty ‚Klub zvídavých dětí‘ a ‚Jáchymovské tábory‘ zvládáte nezávisle na velkých státních institucích a jejich dotacích.“ – David Vondráček, Česká televize

„Přál bych si, aby události obšírně zdokumentované v této knize byly jednou pro vždy jenom historií. Právě proto na ně ale nesmíme zapomínat.“ – Jiří Stránský, český spisovatel (Bumerang, Zdivočelá země) a bývalý politický vězeň z uranových táborů


Obsah knihy

Prolog

Obsah, účel a zdroje předkládané knihy • Charakter publikace • Struktura knihy

Vězeňský systém, trestanecké práce a koncentrační tábory

Vězeňský systém a přikázané vězeňské práce • Otrocké práce a trestanecké kolonie • Různé tábory koncentračního typu • Charakter tuzemských poválečných táborů

Uran a radium z Jáchymovska

Rozkvět lázeňského města • V Říšské župě Sudety • Poválečný rozvrat jako začátek nového chaosu

Těžba uranu a tábory v letech 1946–1951

Národní podnik Jáchymovské doly • Začíná hon na pracovní síly • Němečtí váleční zajatci a vývoj ostrahy • Budování trestaneckých táborů pro československé vězně • Ostraha trestanců a táborů • Oplocení trestaneckých táborů • Krušný život v krušnohorských táborech • Denní režim táborového vězně • Ovládnutí podniku Jáchymovské doly a spory s orgány SVS • Stavební, hygienické a zdravotní nedostatky táborů • Špatná organizace práce a nedostatečná výstroj • Sovětizace justičního aparátu • Radikalizace složek SVS • Ostraha SVS versus sovětští instruktoři a SNB Jeřáb • Společný úděl SVS a SNB • Oficiální komunikace trestanců s příbuznými • ‚Bylo i pár slušných bachařů‘ • Společenský status státních, tj. politických vězňů • Odsouzenci v rámci poválečné odplaty (retribuce)

Trestanecké tábory ve správě SNB

Obsazení táborů složkami SNB • Kauza Martínek a spol. • Nastolení vojenského řádu a systematické šikany • Maximalizace otrockých sil • Přeprava trestanců hromadně spoutaných v laně • Samospráva odsouzených • Období největšího hladu • Rajóny zvané „brigády“ • Útěky z trestaneckých táborů • Vývoj v údržbě a vybavení táborů • Vývoj pracovní vybavenosti vězňů • Pokračující nedostatky ve zdravotní péči • Pomoc i nátlak od sovětských inženýrů • Civilisté na Jáchymovsku a dobová propaganda • Těžba a vývoz uranu předmětem špionáže • Politické změny roku 1953 • Změny v politice diferencovaného stravování • Oficiální, i neoficiální kulturní činnost v táborech

František Paleček vulgo Dvořák

Albín Dvořák alias František Paleček • Rodinné a sociální zázemí Františka Palečka • Vstup do KSČ a složek MV • Nikoho prý nezastřelil • Obávaný a nevypočitatelný surovec • »Palečkův hrad« • Palečkův nečekaný obrat v roce 1953 • Vyhledával diskuze s některými vězni • Odchod z Jáchymovska • Na VII. správě StB

Týrání zimou jako nástroj represe

Sčítací nástupy, apely a filcunky • Vývoj táborové korekce • Podzemní bunkr • Shodná podstata všech táborových korekcí

Táborový pranýř za protesty a vzdor

Pranýř • Vojenský polní trest prvního stupně • V táborech a věznicích • Pranýřování u plotu na táborech nucené práce • Pranýřování za přestupky proti řádu trestaneckých táborů • Tresty nařízeného stání v areálu tábora Rovnost • Případ Andreje Podobena • Spoluzodpovědnost některých táboráků

Pranýř za odpírání těžby z důvodu svědomí

Ateistický stát versus náboženství • Baptisté • Adventisté sedmého dne • Svědkové Jehovovi • Vzájemné vztahy mezi svědky Jehovovými a politickými vězni • Táborová koexistence adventistů a svědků Jehovových • Solitéři • Důvody pro odmítání pozdravu dozorců • Pokusy o převýchovu odpíračů těžby uranu • Tři a více na Rovnosti • Pokračující represálie během zimy 1952–1953

Fixování k pranýři, odvozy těl a pokusy o ututlání případů

Vázání do drátů a pranýřování na střechách • „Poté je odvezli neznámo kam“ • Neúspěšná vyšetřování v roce 1953

Trestanecké tábory v letech 1954 až 1961

Poslední velké vzepětí represálií • Případ Požár • Nudlová aféra a další soudobé rebelie • Zlepšování hygienických a životních podmínek vězňů • Pokles těžby uranu a změny v ostraze táborů • Pracovní morálka vězňů po zmírnění represí • Volnočasové aktivity v táborech druhé poloviny padesátých let • JAV • »Justiční« statek Sýrovice – svět sám pro sebe • Ekonomika provozu jáchymovských dolů • »Zisky« trestanců v uranovém průmyslu • Souhrnné počty nasazených trestanců a statistika úmrtí • Likvidace Správy MV Jáchymov a posledních táborů

Vyšetřovací komise 1968–1970

Pražské jaro 1968 a činnost bývalých politických vězňů • Ohlasy mediální kampaně • Vznik zvláštní mezirezortní inspekce • Průběh prošetřování • Ponižování trestanců • Korekce a pranýřování • Počasí na Jáchymovsku • Zdravotní a lékařská péče • Fyzické násilí a ublížení na zdraví • Závěrečné hodnocení činnosti Zvláštní inspekce SNV ČSR • Rehabilitace a jiná právní vypořádání • Aktuální stav táborových areálů a možnosti dalšího bádání

Závěr

Koloniální praktiky a sovětský systém • Provoz táborů v letech vrcholné militarizace • Stupňování táborových represí • Závěrečné období existence uranových táborů • Legendy versus realita, poučení a varování

Jáchymov Camps – Hell where it was freezing (anglické resumé) • Slovníček důlních a muklovských pojmů • Slovníček místních jmen • Poznámky • Prameny a literatura • Přehled použitých značek a zkratek • Jmenný rejstřík • Věcný rejstřík
Bibliografické údaje

Autoři: Zdeněk Bauer a kol.
Celý název: Jáchymovské tábory – peklo, ve kterém mrzlo
Podtitul: Trestanecké tábory na Jáchymovsku a exemplární pranýřovací tresty pro odpírače těžby uranové rudy
Jazyk: Český
Vydání: První (opravený dotisk)
Vydavatel: NZB
Místo vydání:    Praha
Rok vydání: 2019 (dotisk z ledna 2022)
Počet stran: 960
Rozměry: 150 x 210 mm
ISBN: 978-80-905864-8-2
EAN: 9788090586482
Vazba: Brožovaná (V2)
Další údaje:         Kniha obsahuje více než 400 obrazových příloh a dobových reprodukcí, obsáhlý poznámkový aparát, rejstříky, anglické resumé

Další příbuzné tituly

Jaboud: Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky
Jaboud: Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky

189,- Detail »


Vojáku Vladimíre... Karel Čapek, světová válka, odpírání vojenské služby...
Vojáku Vladimíre... Karel Čapek, světová válka, odpírání vojenské služby...

340,- Detail »


Max von der Grün: Dva dopisy Pospischielovi
Max von der Grün: Dva dopisy Pospischielovi

210,- Detail »


Jaboud: Jak mě sledovala Státní bezpečnost 
a jiné vzpomínky
Jaboud: Jak mě sledovala Státní bezpečnost a jiné vzpomínky

270,- Detail »


Miloš Dvorský: Mýtus zvaný Stínadla
Miloš Dvorský: Mýtus zvaný Stínadla

520,- Detail »


Herbert Lom, nejslavnější český herec na světě
Herbert Lom, nejslavnější český herec na světě

340,- Detail »


Klub zvídavých dětí - Jaroslav Foglar a Protektorát
Klub zvídavých dětí - Jaroslav Foglar a Protektorát

550,- Detail »


Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko
Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko

350,- Detail »


» Rozbalit detaily, recenze a videoupoutávky
» Nahoru

Nahoru